Asesoramento Técnico e Trámites Urbanísticos

Ofrécese asesoramento técnico a particulares, empresas ou comunidades de veciños para calquera dúbida relacionada cos servizos técnicos da Arquitectura.

No ámbito do urbanismo, realízamos os seguintes traballos:

Proxectos de parcelación/segregación de parcelas urbanas/rústicas.

Plans especiais.

Estudios de detalle.

Proxectos de urbanización.

Expedientes de legalización.

Avisos Legais!! Por favor, léaos detidamente. Se continúa utilizando este sitio asumiremos que está vostede de acordo   
Privacidad